Estrangeria

A Murlà & Contreras Advocats, S.L.P. parlem anglès, francès, català i castellà. La nostra experiència, formació i capacitat per parlar altres idiomes ens permeten oferir serveis legals a inversors estrangers que busquen establir empreses a l’estat espanyol, així com a persones que busquen residir a Catalunya i Espanya i accedir al seu mercat laboral.

El nostre despatx compta amb una amplia experiència en l’atenció, de manera integral, de consultes legals dels nostres clients estrangers, amb responsabilitat professionals i empatia doncs comptem amb socis llatinoamericans que coneixen de primera mà les necessitats i preocupacions de les persones immigrades. És per això que el nostre despatx té molt en compte l’aspecte humà i les prioritats dels nostres clients en matèria d’estrangeria.

Els serveis que oferim en aquest àmbit són l’obtenció de Permís de residència i Nacionalitat.

Residència per a ciutadans de la Unió Europea i els seus familiars

Certificat de registre de ciutadà de la Unió

Els ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea, d’un Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa que hagin de residir al territori de l’Estat espanyol per un període superior a tes mesos, estan obligats a sol·licitar la seva inscripció al Registre Central d’Estrangers.

Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió

Els familiars d’un ciutadà espanyol o d’un altre Estat membre de la Unió Europea, d’un Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, que no tinguin la nacionalitat d’aquesta països, podran sol·licitar i obtenir una targeta de familiar de ciutadà de la Unió, quan es reuneixin amb ell o l’acompanyin i hagin de residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

Residència per a ciutadans d'altres Estats

Autoritzacions per treballar i residir a Espanya

 • Autoritzacions de treball per compte d’altri: Autorització de residència temporal i treball per compte d’altri que sol·licita un ocupador o empresa per la contractació d’un treballador que no es troba ni resideix a Espanya.
 • Autorització de residència i treball per compte propi: Autorització de residència temporal i treball a un estranger no resident a Espanya per la realització d’una activitat lucrativa per compte propi.
 • Estudiants: estada per recerca o formació, mobilitat d’alumnes, pràctiques laborals i voluntariat: Autorització que habilita a estar-se a Espanya per un període superior a norantes dies per la realització o ampliació d’estudis a un centre d’ensenyament autoritzat, en un programa a temps complet que condueixi a l’obtenció d’un títol o certificat d’estudis.

Arrelament

 • Arrelament laboral: Hi pot accedir qui hagi estat al menys dos anys a Espanya i pugui acreditar una relació laboral de duració no inferior a sis mesos.
 • Arrelament social: Hi pot accedir qui hagi estat al menys tres anys a Espanya, compti amb un contracte de treball i acrediti vincles familiars amb altres estrangers residents o presenti un informe d’inserció social.
 • Arrelament familiar: Hi pot accedir qui sigui fill de pare o mare originàriament espanyols o bé sigui pare o mare d’un menor de nacionalitat espanyola.

Reagrupament familiar

 • Residència temporal per reagrupament familiar
 • Autorització de residència temporal per reagrupament familiar.Familiars de personal de recerca, targeta blava UE i residents de llarga duració UE en un altre Estat membre
 • Autorització de residència temporal per reagrupament familiar.Mobilitat de familiars de personal de recerca, targeta blava UE i residents de llarga duració UE
 • Residència independent de familiars reagrupats.

Nacionalitat per residència

Aquesta forma d’adquisició de la nacionalitat exigeix la residència a Espanya de la persona durant deu anys, de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Existeixen casos en els que el període de residència exigida es redueix:

Cinc anys

Per aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat.

Dos anys

Nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i persones d’origen sefardí.

Un any

 • El que hagi nascut en territori espanyol.
 • El que no va exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.
 • El que hagi estat legalment subjecte a la tutela, guarda o acolliment (l’acolliment que permet la reducció de residència legal a un any és aquell en que existeix resolució de l’entitat pública encarregada en cada territori de la protecció de menors i els acolliments judicialment reconeguts) d’un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius , fins i tot si continués en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
 • El que en el moment de la sol·licitud porti un any casat amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment ni de fet.
 • El vidu o vídua d’espanyola o espanyol, si en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats judicialment o de fet.
 • El nascut fora d’Espanya, de pare o mare (nascuts també fora d’Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells originàriament haguessin estat espanyols.

Nacionalitat per a espanyols d’origen

Són espanyols d’origen:

 • Els nascuts de pare o mare espanyola.
 • Els nascuts a Espanya quan siguin fills de progenitors estrangers si, al menys un dels progenitors ha nascut a Espanya (s’exceptuen els fills de diplomàtics).

Nacionalitat per opció

L’opció és un benefici que la legislació ofereix als estrangers que es troben en determinades condicions, per tal que adquireixin la nacionalitat espanyola. Tenen dret a adquirir la nacionalitat per aquesta via:

 • Aquelles persones que estiguin, o hagin estat subjectes a la patria potestat d’un espanyol.
 • Aquelles persones el pare o mare de les quals hagi estat espanyol i hagués nascut a Espanya.

A Murlà & Contreras us oferim els nostres serveis en Dret d'Estrangeria

RESPONSABILITAT I PROFESSIONALITAT

El nostre despatx destaca per la seva vocació internacional: està composat per professionals altament especialitzats i compromesos amb la recerca acadèmica.

SOM UN EQUIP
MULTILINGÜE

Parlem anglès, francès, català i castellà. La nostra experiència, formació i capacitat per parlar altres idiomes ens permeten oferir serveis legals a inversors estrangers.

UN CONJUNT DE SERVEIS INTEGRALS

El nostre despatx compta amb una amplia experiència en l’atenció, de manera integral, de consultes legals dels nostres clients estrangers, amb responsabilitat professionals i empatia.