El Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, ha creat una nova autorització de residència pels estudiants que han superat amb èxit els seus estudis i els ha expirat el NIE. Aquesta nova autorització els permet restar a Espanya per 12 mesos més, amb un règim de residència i no d’estada (temps que compta per accedir a la nacionalitat per residència) per cercar una feina o per emprendre un projecte empresarial.

Concretament el Reial Decret-llei estableix que:

“finalitzats els estudis en una institució d’educació superior, els estrangers que hagin assolit, com a mínim el Nivell 6 d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions , corresponents a l’acreditació de grau, podran restar a Espanya  per un període màxim i improrrogable de dotze mesos amb la finalitat de cercar una feina adequada en relació al nivell dels estudis superats o per emprendre un projecte empresarial.”

Així,  durant els seixanta dies naturals previs a la data d’expiració de la vigència de l’autorització d’estada per estudis i durant els noranta dies naturals posteriors a la data en que hauria finalitzat aquesta autorització, l’estudiant pot sol·licitar, per mitjans electrònics (a través del Registre Electrònic Comú/Xarxa Sara)  una autorització de residència per la cerca de feina o per emprendre un projecte empresarial a la Delegació o Subdelegació del Govern de la província on residirà.[1]

Tenint en compte l’anterior, s’haurà d’acreditar:

 1. Que la persona interessada hagi assolit, com a mínim, el Nivell 6 d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions.

El Marc Europeu de Qualificacions té 8 nivells, El Nivell 6 és aquell que reflexa coneixements avançats en un camp de treball o estudi que requereixi una comprensió crítica de teories o principis. Aquest nivell es considera equivalent a estar en possessió d’un títol de Grau a Espanya. El Nivell 7 equivaldria a un Màster i el Nivell 8 al títol de Doctor/a. És a dir, l’estudiant ha d’haver finalitzat amb èxit els estudis de grau, màster o doctorat i haver obtingut el dret a la seva titulació. Haurà d’aportar el certificat corresponent, expedit per la Universitat, una vegada abonades les taxes.

Ara bé, a Espanya existeix la diferenciació entre Màsters o estudis universitaris denominats “propis” i els estudis o Màsters oficials. És a dir, existeixen titulacions que són oficials i altres que no tenen aquesta consideració.

El Reial Decret 1509/2008, pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT)[2], estableix que s’hi hauran d’inscriure tots els tot els títols universitaris de caràcter oficial u amb validesa a tot el territori nacional, establerts d’acord amb el previst al Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. També s’hi podran inscriure, a petició de la universitat expedidora, altres títols de caràcter no oficial, a efectes informatius.

Així, les Oficines d’Estrangeria consideren que s’ha acreditat el Nivell 6 d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions exclusivament quan s’hagi cursat un títol inscrit al RUCT.

Això vol dir que si l’interessat presenta una sol·licitud de residència per la cerca de feina amb un títol de Màster no oficial i no inscrit al RUCT, aquesta sol·licitud serà denegada.

Ara bé, el Reial Decret 1393/2007 estableix que també poden inscriure’s, a petició de la universitat expedidora, altres títols de caràcter no oficial. És a dir, que encara que es tracti d’un títol no oficial, aquest pot trobar-se inscrit al RUCT si la Universitat n’ha cursat la tramitació.

 1. Que l’estudiant compri amb una assegurança mèdica

L’administració exigeix que sigui una assegurança mèdica privada de malaltia, amb cobertura simular a la del Sistema Nacional de Salut, sense que figurin limitacions temporals ni econòmiques pel que fa a les cobertures, ni copagaments ni períodes de carència, ni clàusules de reintegrament de quantitats amb posterioritat a la prestació d’un servei, aportant certificat conforme s’està al corrent de pagament, Així doncs, s’haurà d’aportar un certificat expedit per la companyia asseguradora (en català o castellà) que inclogui, inexcusablement, la informació següent:

 1. Dades de la persona assegurada
 2. Data d’inici i finalització de l’assegurança contractada
 3. Cobertura de la pòlissa. Haurà de cobrir tant l’assistència general com l’especialitzada, hospitalització, intervencions quirúrgiques etc.
 4. Períodes de carència existents: Per prestacions fonamentals ·com hospitalització, intervenció quirúrgica, etc.) únicament s’acceptarà un període de carència màxim de sis mesos, sempre i quan, a més, s’inclogui una clàusula de no aplicació en el supòsit de ”accident o urgència vital”.
 5. Limitacions econòmiques màximes respecte d’alguna cobertura (expressades en euros). En cas d’existir alguna limitació, haurà de ser igual o superior a 100.000 €.
 6. Existència de copagaments; no s’admetran, amb caràcter general, copagaments superiors a 10 €.
 7. Que s’està al corrent de pagament.
 1. Que es compta amb recursos econòmics suficients

Per acreditar aquesta darrera circumstància, el Reial Decret-llei ens diu que el sol·licitant presentarà una declaració responsable en la que detallarà els mitjans amb que acredita la suficiència de recursos. Cal, però, que recordem que per la renovació de l’estada per estudis s’exigeix a l’estudiant que estigui en possessió, pel seu sosteniment, del 100% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), fitxat, l’any 2018, en 537,84 euros. És a dir, que si es sol·licita una pròrroga de 12 mesos caldrà provar-se, com a mínim, que es tenen uns recursos anuals de 6.454,08 euros. Pel sosteniment de familiars, cada mes, es requereix tenir a més un extra del 75% del IPREM pel primers familiar i del 50% er cada una de la resta de persones. Exemple: l’estudiant que conviu amb 3 familiars haurà d’acreditar tenir el 275% de l’IPREM.

Possibilitats per acreditar la suficiència econòmica:

 1. Certificat de compte bancari d’una entitat amb sucursal a Espanya , en el que el que figuri el nom del titular i que compleixi amb alguna de les condicions següents:
 • Saldo actual = IPREM x número de mesos de durada de la pròrroga sol·licitada.
 • Saldo actual = (IPREM x número de mesos de durada de la pròrroga sol·licitada) x 50%, i ingressos mitjos mensuals corresponents als sis mesos anteriors iguals a l’IPREM.
 1. Certificat d0estar becat, indicant la quantia de la beca (expressada en euros) i la seva duració. En cas de certificat procedent de l’estranger, haurà d’estar degudament legalitzat i, en el seu cas, traduït.
 2. Ajuda d’un familiar resident fora d’Espanya. Document públic notarial actual, degudament legalitzat (i en el seu cas traduït) o declaració davant l’autoritat consular espanyola que correspongui. S’haurà d’indicar la quantitat expressada en euros i el període de vigència d’aquesta ajuda, així com la forma com es percebran els mitjans econòmics a Espanya.
 3. Ajuda d’un familiar resident legal a Espanya: acta notarial actual, acreditació de trobar-se en el primer o segon grau de parentiu (pares, fills, conjugues, jove/a, sogres, avis, néts, germans, cunyats) i acreditació dels mitjans econòmics de que disposa l’avalador.

La sol·licitud presentada en el termini indicat anteriorment, prorroga la validesa de l’autorització d’estada fins a la resolució del procediment, Segons el Reial Decret-llei, el termini per resoldre aquesta autorització serà de 20 dies, transcorreguts els quals sense resposta s’entendrà concedida per silenci administratiu.

Ressaltem el termini de resolució de 20 dies, així com el silenci administratiu positiu, doncs la norma general en tràmits d’estrangeria, pel que fa el la resolució de les sol·licituds sempre havia estat de 3 mesos per resoldre amb silenci administratiu negatiu. En aquest cas la llei és més proteccionista pel que fa els interessos del sol·licitant  estranger.

Pel que fa la nostra experiència, però, el termini de 20 dies no comença a comptar des del moment en que enviem la sol·licitud pel REC/Xarxa Sara si no en el moment en que aquesta sol·licitud és acceptada per l’administració destinatària.

Per tant, els 20 dies començaran a comptar en el moment en que l’administració destinatària (l’oficina d’estrangeria) rebi i accepti la sol·licitud. És a dir, poden passar alguns dies entre que s’envia la sol·licitud i aquesta és acceptada.

És important ressaltar que aquesta autorització no permet treballar. Durant la seva vigència, en cas de trobar una feina adequada al nivell d’estudis finalitzats o d’haver emprés un projecte empresarial, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent d’entre les regulades a la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener o en la Llei Orgànica 14/2013, de 27 de setembre, és a dir un permís de residència i treball per compte d’altri o per compte propi o un permís de residència i treball com a personal altament qualificat.

Contacta amb nosaltres per correu electrònic escrivint a info@murlacontreras.com , trucant al 935113062 o omplint el formulari que trobaràs a https://murlacontreras.com/contacte-i-localitzacio/ per exposar-nos el teu cas o per començar els tràmits d’obtenció d’aquest permís de residencia.

[1] La sol licitud s’haurà de presentar a través del Registre Electrònic Comú (REC) de les administracions públiques . S’ha de tenir signatura electrònica i es pot presentar mitjançant representant. El model que s’ha de complimentar és l’EX 01, al que caldrà marcar l’opció: “Titular d’estada per estudis superiors que cessa, per cerca de feina”.

[2] Es pot consultar el RUCT al següent enllaç: https://www.educacion.gob.es/ruct/home