General

Residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea, incloent Espanya, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa

Tot sovint s’apropen persones a Murlà & Contreras Advocats amb una consulta similar; són nacionals espanyols i volen portar els seus pares a Barcelona mitjançant una reagrupació familiar. A tots ells els hem d’informar que el tràmit a seguir en aquest cas no és el  de la reagrupació familiar sinó el de l’obtenció de targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea[1], l’Espai Econòmic Europeu[2] i Suïssa.

Aquest tràmit, l’obtenció de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, tot i que és similar en la seva finalitat al de la reagrupació familiar, difereix en alguns aspectes importants que passem a comentar.

L’obtenció d’aquesta targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE varia segons la situació en que es troba la persona que dona dret a obtenir.la, és a dir, la persona de nacionalitat europea o assimilada, així com la relació que la uneix amb la persona que l’obtindrà.

Requisits que ha de complir la persona que dona dret a l’obtenció de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE:

 • Ser nacional espanyol, de qualsevol altre Estat de la UE o l’EEE o de Suïssa.
 • Ser treballador per comte aliè o per compte propi a Espanya, o
 • Disposar, per ell i pels membres de la seva família, de recursos econòmics suficients per no convertir-se en una càrrega per l’assistència social espanyola, o
 • Ser estudiant i estar matriculat a un centre públic o privat reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar estudis o formació professional, que disposi d’assegurança mèdica contractada a Espanya o a un altre país que proporcioni cobertura completa a España. En aquest cas s’haurà de disposar d’una declaració responsable d’estar en possessió de recursos econòmics suficients per ell i els membres de la seva família per no convertir-se en una càrrega per l’assistència social espanyola.

Com es demostren els recursos econòmics suficients? La valoració de la suficiència dels mitjans econòmics suficients es realitza de forma individualitzada, tenint en compte la situació personal i familiar de cada cas en particular, però cal tenir present que s’entendrà com a mínim pel compliment d’aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l’import que fixa cada any la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per generar el dret a percebre una prestació no contributiva, que per l’any 2018[3] són

Nº de convivents

Euros/any

Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau.

2

9.046,38

3

12.771,36

4

16.496,34

Si entre els parents consanguinis amb els que es conviu hi ha algun dels seus pares o fills.

2

22.615.96

3

31.298,40

4

41.240,85

Quin tipus d’assegurança mèdica s’ha d’aportar? Tot i que legalment no s’especifiqui res en concret pel que fa el tipus d’assegurança, és molt recomanable que l’assegurança no tingui període de carència ni copagament.

Qui pot sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE?

Poden sol·licitar-la els familiars de ciutadans de la UE que els acompanyin o vagin a reunir-s’hi i que siguin:

 • Cònjuge
 • Parella amb la que es mantingui una relació anàloga a la conjugal que consti inscrita en un registre públic establert a un Estat membre de la UE o de l’EEE. Les situacions de matrimoni i inscripció com unió estable de parella són incompatibles entre si.
 • Fill directe del ciutadà de la UE o del seu cònjuge o parella registrada, menor de vint-i-u anys, o major d’aquesta edat que visqui al seu càrrec o sigui incapaç.
 • Ascendent directe del ciutadà de la UE, l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada, que visqui al seu càrrec. Aquest punt no aplica quan el ciutadà de la UE o l’EEE tingui la condició d’estudiant.
 • Qualsevol membre de la família que al país de procedència estigui a càrrec del ciutadà de la UE. Aquest punt no aplica quan el ciutadà de la UE o l’EEE tingui la condició d’estudiant.
 • Qualsevol membre de la família que al país de procedència visqui o estigui a càrrec del ciutadà de la UE. En aquest cas ha de poder-se demostrar fidedignament la convivència continuada per un període mínim de 24 mesos.
 • Qualsevol membre de la família que per motius greus de salut o discapacitat sigui estrictament necessari que el ciutadà de la UE es faci càrrec personalment de la seva cura personal.
 • Parella de fet no inscrita amb la que es mantingui una relació estable degudament provada al acreditar l’existència d’un vincle durador. L’existència d’aquest vincle es demostra acreditant la convivència marital de, al menys, un any continuat, excepte quan es tinguin fills en comú, cas en que l’acreditació de la convivència estable podrà fer-se mitjançant empadronaments conjunts, contractes d’arrendament o adquisicions d’habitatge en comú, comptes bancaris comuns, etc.

Com es demostra que un familiar viu a càrrec del ciutadà de la UE?

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qualitat de membre de la família “a càrrec” es dona quan el ciutadà de la UE, EEE o Suïssa que dona dret a la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, o el seu cònjuge, garanteixen els recursos necessaris per la subsistència del membre de la família.

La jurisprudència espanyola interpreta aquesta definició de familiar “a càrrec” d’una forma restrictiva..

Fills majors de vint-i-un anys

Es necessari provar, de forma fefaent, que aquests, al seu país d’origen, depenen del nacional de la UE de manera efectiva i real i no merament formal i exigeix que acreditin la necessitat de que vinguin a viure a Espanya precisament per la seva dependència econòmica. No només s’ha de provar la falta de recursos econòmics, també que no hi ha cap altre familiar al país d’origen o de residència, en especial l’altre progenitor, que els pugui mantenir.

Com en el cas dels fills, pels ascendents també cal ha de quedar suficientment demostrat que viuen “a càrrec” del ciutadà de la UE, EEE o Suïssa o del seu cònjuge, de forma efectiva i real, però en aquest cas inclouen també, com a motiu per obtenir la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, els motius greus de salt, entesos com una situació de dependència per raons de patir una malaltia greu que ja ha d’existir al país de procedència de l’ascendent de que es tracti.

Altres familiars

Si bé la llei estableix que poden incloure’s al règim comunitari altres membres de la família, no s’especifica noi el grau de parentiu ni la consanguinitat o afinitat que ha d’existir entre el ciutadà de la UE i l’altra persona, pel que es dona cabuda a tot tipus de vincle.

En aquests casos, a més del vincle amb el ciutadà de la UE cal acreditar-se:

 • Que al país d’origen estiguin a càrrec o visquin amb ell.
 • Que per motius greus de salut o de discapacitat és estrictament necessari que el ciutadà de la UE es faci càrrec de la cura personal del membre de la família.

La targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE permet residir i treballar a Espanya per un període de cinc anys, permetent-se’n la renovació i computa per l’obtenció de la nacionalitat.

A Murlà & Contreras Advocats som experts en la tramitació de targetes de residència de familiars de ciutadans de la UE. Contacta amb nosaltres per email escrivint a info@murlacontreras.com, trucant al 935113062 o omplint el formulari de la web que trobaràs a l’enllaç https://murlacontreras.com/contacte-i-localitzacio/ per exposar-nos el teu cas o començar els tràmits d’obtenció d’aquest permís de residència i treball.

[1] Estats membres de la Unió Europea a 19 de juliol de 2018: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

[2] Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu a 19 de juliol de 20118: tots els Estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

[3] Quantitats de referència obtingudes de la “Guía de las cantidades para recibir pensiones no contributivas en España en el año 2018”: http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/fpnc.pdf

Publica un comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat