Estrangeria

Arrelament social: documentació necessària per sol·licitar-lo

Per poder sol·licitar el permís de residència per arrelament social es requereix, a  més del passaport i els antecedents penals del país d’origen:

  1. Haver-se estat a Espanya, de forma continuada, per un període mínim de tres anys.

La forma més habitual d’acreditar els tres anys és amb el volant del padró. Si aquesta forma no és possible perquè la persona no es va empadronar, aleshores cal adjuntar qualsevol documentació que provi la duració: visites mèdiques, contracte de lloguer, rebuts o qualsevol mitjà acceptat en Dret que acrediti que aquesta persona s’ha estat amb caràcter continuar a Espanya.

  1. Tenir vincles familiars (cònjuge o parella de fet registrada, ascendents o descendents en primer grau i línia directa amb altres estrangers residents o amb espanyols, o bé presentar un informe que acrediti la seva integració social emès per la Comunitat Autònoma (o l’Ajuntament si la Comunitat Autònoma ho ha autoritzat) on tingui la residencia habitual.

Si es tenen vincles familiars, n’hi ha prou aportant una còpia del seu DNI o NIE. En cas contrari i quan el sol·licitant resideixi a Barcelona, haurà d’entrar al següent enllaç per sol·licitar l’informe d’arrelament (amb cita prèvia):

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20050000395

Per acreditar l’esforç d’integració i arrelament es molt recomanable haver cursat cursos de català. En particular, recomanem els cursos que ofereix en Consorci per a la normalització lingüística.[1]

  1. Tenir un contracte de treball signat pel treballador i l’ocupador, per un termini no inferior a un any. L’empresa o l’ocupador han d’estar inscrits a la Seguretat Social, i estar l corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

El contracte ha d’estar redactat amb el condicionat de la seva vigència no inferior a un any a partir de la concessió de l’autorització sol·licitada. El salari ha d’estar indicat en euros, així com el número de pagues degudament estipulat.

L’ocupador ha de garantir l’activitat continuada, disposar de mitjans econòmics, materials o personals per fer front al seu projecte empresarial i a les obligacions derivades del contracte. Si és una persona física haurà d’acreditar, una vegada descomptat el pagament del salari convingut, el 100% de l’IPREM si no té familiars al seu càrrec. Si la unitat familiar inclou dos membres, el 200%.

En cas que l’ocupador sigui una persona física, es requereix:

  • Còpia del DNI de l’ocupador.
  • Volant de convivència actualitzat del padró municipal d’habitants expedit per l’Ajuntament del domicili (de l’ocupador) on figuri la relació de les persones que hi consten empadronades.
  • Acreditació de que garanteix la solvència necessària a través de:

A) La declaració d’IRPF.

B) L’informe de vida laborals dels darrers 12 mesos.

I si l’ocupador és una empresa, es requereix:

  • Còpia del DNI del representant de l’empresa que signa el contracte.
  • Informe de vida laboral de l’empresa dels darrers 12 mesos.
  • Acreditació de que la persona que formalitza el contracte en representació de l’empresa té capacitat jurídica per fer-ho, mitjançant certificació de subsistència d’aquesta condició emesa pel Registre Mercantil (el Registre Mercantil emet una certificació registral que ha d’incloure Codi Segur de Verificació).

Contacta amb nosaltres per correu electrònic escrivint a info@murlacontreras.com , trucant al 935113062 o omplint el formulari que trobaràs a https://murlacontreras.com/contacte-i-localitzacio/ per exposar-nos el teu cas o per començar els tràmits d’obtenció d’aquest permís de residencia.

[1] www.cpnl.cat

Publica un comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat