Estrangeria

Arrelament familiar: documentació necessària per sol·licitar-lo

L’ arrelament familiar és una de les circumstàncies excepcionals que la Llei d’Estrangeria contempla per tal que una persona immigrant en situació irregular, pugui obtenir en permís de residència i treball. A diferència de l’arrelament social o el laboral, l’ arrelament familiar no exigeix a la persona sol·licitant la demostració de cap període de temps de residència continuada a Espanya previ a la sol·licitud, però si que ha de trobar-se a Espanya en el moment d’iniciar el procediment.

Així, l’arrelament familiar el podrà sol·licitar tota aquella persona que, estant en situació irregular, sigui:

  1. Pare o mare d’un menor de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa sempre que aquest menor estigui a càrrec seu, hi convisqui o compleixi les seves obligacions.
  2. Fill o filla de pare o mare originàriament espanyol.

Per sol·licitar-lo, a més del passaport i els antecedents penals del país, o països, en que s’hagi residit en els cinc anys anteriors a l’entrada a Espanya, la persona en situació irregular haurà de demostrar el vincle amb el nacional que dona dret a l’arrelament.

En el cas de ser pare o mare d’un menor de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, aquest vincle es demostra amb el certificat de naixement del menor on figuri les dades del pare i la mare, així com la nacionalitat del menor. Per demostrar la convivència, caldrà aportar un volant recent del padró municipal d’habitants de l’ajuntament on tinguin la residència.  En el supòsit de divorci dels progenitors del menor, s’aportarà còpia de la sentència on figuri el règim de guàrdia i custòdia i la documentació que acrediti trobar-se al dia de les obligacions derivades d’aquesta sentència, en cas se’n contemplin.

En cas de ser fill o filla de pare o mare originàriament espanyol, la nacionalitat del progenitor es demostrarà mitjançant el certificat de naixement d’aquest progenitor on consti la nacionalitat originària espanyola o bé mitjanant certificat del Registre Civil que acrediti aquesta condició (en cas, per exemple, de ser fill de ciutadà espanyol que ha obtingut la nacionalitat mitjançant la Llei de Memòria Històrica), i certificat de naixement del sol·licitant on consti on les dades del progenitor.

Tots els documents estrangers hauran de ser degudament legalitzats i, quan calgui, traduïts al català o castellà.

El permís de residència per arrelament familiar té una vigència d’un any i autoritza el seu titular a residir i treballar tant per compte propi com per compte aliè. Al moment de renovar-lo, no es sol·licitarà una renovació com a tal sinó que caldrà fer una modificació que, depenent de la situació del titular del permís, es farà a permís de residència i treball per compte aliè, permís de residència i treball per compte propi o permís de residència no lucrativa.

Contacta amb nosaltres per correu electrònic escrivint a info@murlacontreras.com, trucant al 935113062 o omplint el formulari que trobaràs a https://murlacontreras.com/contacte-i-localitzacio/ per exposar-nos el teu cas o per començar els tràmits d’aquest permís de residència.

Publica un comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat